Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů zákazníka považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich zákazníků.


Jaké osobní údaje zákazníka hoplaCar shromažďuje a zpracovává?

Osobní údaje, které hoplaCar zpracovává se souhlasem zákazníka, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může zákazník udělit hoplaCar.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi hoplaCar a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

Z jakých zdrojů hoplaCar osobní údaje získává?

K jakým účelům hoplaCar osobní údaje využívá a zpracovává?

Jakým způsobem hoplaCar zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a HoplaCar disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu hoplaCar poskytuje osobní údaje?

Jaké jsou možnosti uživatele ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává hoplaCar osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníka. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém hoplaCar poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud se zákazník s hoplaCar nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat, nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je hoplaCar vázán a plně ho respektuje.

Má uživatel přístup ke svým osobním údajům a jaké jsou povinnosti hoplaCar?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o zákazníkovi hoplaCar zpracovává, si klient může vyžádat. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví hoplaCar bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má hoplaCar právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany hoplaCar k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může zákazník obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.