1. Obchodní podmínky
  2. Osobní údaje
  3. Shrnutí
  4. Smlouva a doklady
  5. Ověření
  6. Dokončeno

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky systému sdílení vozidel hoplaCar

Společnost

Retail Solutions s.r.o., se sídlem Suchý vršek 2129/19, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ 05526728, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 265138, jejímž jménem jedná jednatel Pavel Drešer

(dále jen “Poskytovatel”)

vydává tyto Všeobecné podmínky systému sdílení vozidel hoplaCar platné od 1. ledna 2018

I.
Úvod

1.1 Tyto všeobecné podmínky systému sdílení vozidel hoplaCar (dále take jen “Podmínky”) upravují podrobné vymezení vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele při užívání systému hoplaCar zejména podrobné podmínky pronájmu Vozidla Uživatelem. Všeobecné podmínky systému hoplaCar jsou spolu s Rámcovou smlouvou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

II.
Obecné zásady užívání Systému sdílení vozidel hoplaCar

2.1 Všichni uživatelé systému hoplaCar jsou povinni užívat systém hoplaCar s maximálním ohledem na jiné Uživatele, neboť pouze maximální součinnost, dodržování všech pravidel užívání systému hoplaCar uvedených v Rámcové smlouvě a v těchto Podmínkách, zejména dodržování časového harmonogramu rezervací, dodržování doby vrácení Vozidel a šetrné a bezpečné užívání Vozidel umožňuje řádné a bezproblémové fungování systému hoplaCar.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že řádné užívání systému hoplaCar je zajištěno mimo jiné dále uvedeným systémem poplatků a smluvních pokut. Uživatel se s těmito poplatky a smluvními pokutami podrobně seznámil.

III.
Rezervace Vozidla, zrušení rezervace a změna rezervace

3.1 Systém hoplaCar je založen na uživatelské rezervaci konkrétního Vozidla vždy pro určitý časový úsek. Bez řádné rezervace Vozidla Uživatelem a potvrzení rezervace ze strany Poskytovatele není možné užívat Vozidlo a nevzniká nájemní smlouva k Vozidlu. Po potvrzení řádné rezervace Vozidla Poskytovatelem je ve Vozidlu aktivována jednotka pro přístup k do Vozidla.

3.2 Uživatel je oprávněn provést rezervaci Vozidla nejdříve 7 dnů před plánovaným počátkem užití Vozidla (plánovaným počátkem jízdy). Nejpozději lze provést rezervaci Vozidla 30 minut před plánovaným počátkem užití Vozidla, avšak pouze za předpokladu, že požadované Vozidlo je dostupné. Dostupnost Vozidla se zjišťuje přes internetové stránky www.hoplacar.cz.

3.3 Uživatel provede rezervaci Vozidla prostřednictvím internetových stránek (on-line) přes uživatelský účet. Uživatel má prostřednictvím uživatelského účtu možnost zjistit, v jakém místě se konkrétní automobil nachází a v kterém časovém období je Vozidlo dostupné. Rezervaci Vozidla vždy provádí Uživatel na přesné časové období, které je vždy určeno jeho počátkem a koncem s přesností na jednu půlhodinu (30 minut).

3.4 Minimální doba nájmu Vozidla je omezena na jednu hodinu (60 minut). Bude-li provedena Uživatelem rezervace na dobu delší než jednu hodinu, je minimální další časovou jednotkou jedna (byť i započatá) půlhodina.

3.5 Poskytovatel potvrdí Uživateli rezervaci Vozidla prostřednictvím emailové zprávy. Potvrzením rezervace ze strany Poskytovatele je uzavřena nájemní smlouva k Vozidlu a může být zrušena či změněna Poskytovatelem nebo Uživatelem pouze za dále uvedených podmínek.

3.6 Poskytovatel si vyhrazuje v odůvodněných případech právo Uživateli rezervaci Vozidla nepotvrdit, anebo ji následně zrušit, zejména z technických důvodů, pokud došlo k poruše nebo poškození Vozidla, elektronického systému Vozidla nebo dopravní nehodě nebo pokud jiný uživatel Vozidlo nevrátil řádně a včas nebo v jiných odůvodněných případech (vyšší moc). Poskytovatel je oprávněn rovněž nepotvrdit anebo následně zrušit rezervaci Vozidla Uživatele v případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou splatného nájemného (ceny za užívání Vozidla), splatných smluvních pokut a jiných poplatků nebo pokud podstatným způsobem porušil smluvní podmínky uvedené v Rámcové smlouvě nebo v těchto Podmínkách. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele Uživatel neplatí cenu za dobu užívání (nájemné).

3.7 Uživatel je oprávněn rezervaci zrušit nebo změnit. Změna rezervace se považuje za zrušení stávající rezervace a za provedené nové rezervace. Zrušení či změnu rezervace Uživatel provádí přes uživatelský účet. Bezplatné zrušení či změna rezervace je možná nejpozději do 60 minut před počátkem doby nájmu Vozidla. V případě zrušení či změny rezervace ze strany Uživatele v době kratší než 60 minut před počátkem doby nájmu Vozidla je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši 50% ceny za dobu nájmu.

3.8 V odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn storno poplatek (smluvní pokutu) za zrušení či změnu rezervace dle čl. 3.7 těchto Podmínek Uživateli zcela nebo částečně prominout. Storno poplatek za zrušení či změnu rezervace bude Uživateli účtován zejména v případech opakované změny či zrušení rezervace nebo v případech, kdy se zrušení či storno rezervace bude dotýkat ostatních uživatelů systému hoplaCar nebo pokud vznikne Poskytovateli škoda.

3.9 Změna rezervace (resp. zrušení rezervace a provedení nové rezervace) na jiné časové období přes uživatelský účet je možná pouze v případě, pokud je Vozidlo v Uživatelem požadovaném období v uživatelském účtu dostupné, resp. není rezervováno jiným Uživatelem.

3.10 Prodloužení doby nájmu je možné kdykoliv před jeho začátkem nebo i v průběhu, avšak pouze za podmínky, že Vozidlo je na požadovanou (prodlouženou) dobu nájmu k dispozici, resp. není rezervováno jiným Uživatelem. Zjištění možnosti prodloužení doby nájmu je možné přes uživatelský účet. V odůvodněných případech, zejména v průběhu doby nájmu je možné provést jeho prodloužení telefonicky přes asistenční linku číslo: +420 735 506 111.

3.11 Pokud Poskytovatel potvrdí rezervaci Vozidla a pokud nebude rezervace zrušena ze strany Poskytovatele dle čl. 3.6 těchto Podmínek, považuje se okamžik potvrzení rezervace za uzavření nájemní smlouvy k Vozidlu na dobu určitou (dobu nájmu). Poskytovatel je oprávněn ve výjimečných případech (v případě technických problemů s vybraným Vozidlem) poskytnout Uživateli jiné Vozidlo (náhradní vozidlo). V případě poskytnutí jiného Vozidla bude uživateli účtována cena za užívání (pronájem) Vozidla dle původně vybraného Vozidla, pokud není cena náhradního Vozidla nižší.

3.12 Vozidlo bude k dispozici Uživateli v konkrétní lokalitě jímž se rozumí část území, vymezené městem, popřípadě částí města, oblastí nebo ulicí kde je Poskytovatelem umístěno a z něhož může být Uživatelem vyzvedáváno a následně Uživatelem zpět vráceno. Lokalita je upřesněna již při rezervaci vozidla na internetových stránkách www.hoplacar.cz v Uživatelské části. Přesná poloha Vozidla je Uživateli zaslána Poskytovatelem zpravidla 15 minut před počátkem doby nájmu prostřednictvím e-mailu. E-mail bude obsahovat přesnou polohu dle systému GPS, v níž se Vozidlo nachází a označení SPZ Vozidla.

IV.
Cena za užívání Vozidla (Nájemné)

4.1 Cena za užívání (nájem) Vozidla je dvousložková. První složkou ceny je cena za dobu užívání Vozidla (dále jen „Cena za dobu užívání“). Druhou složkou ceny je cena za každý ujetý kilometr (dále jen „Cena za kilometr“). Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty, pokud není dále nebo v ceníku výslovně uvedeno jinak.

4.2 Cena za dobu užívání je účtována Poskytovatelem následovně:

a) Cena za dobu užívání je vždy účtována dle doby nájmu, kterou si Uživatel rezervoval přes uživatelský účet (platí se tedy i možnost užívání), bez ohledu na skutečné užívání Vozidla a bez ohledu na to, je-li Vozidlo užíváno po celou dobu nájmu, pokud dále není uvedeno jinak. Cena za dobu užívání dle doby nájmu je tedy Poskytovatelem účtována Uživateli i v případě, že Uživatel užívání Vozidla vůbec nevyužije, a to i když Vozidlo ani neodemkne, pokud není provedeno zrušení rezervace dle čl. 3.7 těchto Podmínek.

b) Účtování Ceny za dobu užívání je započato vždy počátkem doby nájmu dle rezervace učiněné Uživatelem přes uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda Uživatel skutečně Vozidlo odemkl, a zda začal Vozidlo užívat. V případě, že vybrané Vozidlo nebude z technických důvodů dostupné a bude dostupné jiné Vozidlo (například pro opožděné vrácení Vozidla jiným Uživatelem do určené lokality) nebo bude vybrané Vozidlo dostupné po uplynutí počátku doby nájmu, bude Cena za dobu užívání účtována Uživateli od okamžiku skutečného užívání Vozidla. Za počátek užívání Vozidla se v tomto případě považuje odemknutí Vozidla.

c) Cena za dobu užívání se účtuje za každou byť i jen započatou půlhodinu (30 minut) doby nájmu.

d) Jednotková cena za každou započatou půlhodinu (Cena za dobu užívání) je uvedena v aktuálním ceníku platném ke dni učinění rezervace a odvíjí se od typu jednotlivého Vozidla.

e) Za konec užívání Vozidla se považuje uplynutí doby nájmu, pokud není dále uvedeno jinak.

f) Pokud je Vozidlo uzamčeno Uživatelem (dojde k odhlášení Uživatele) před koncem doby nájmu a Vozidlo je řádně přistaveno do určené lokality, je Uživatel povinen dobu nájmu zkrátit na takovou dobu, která odpovídá jeho skutečnému využití a to ručně v rezervačním systému. V opačném případě je Uživatel povinen uhradit celkovou cenu doby nájmu.

4.3 V ceníku je vždy uvedena maximální cena za jeden den užívání Vozidla.

4.4 Druhou složkou ceny je cena za každý skutečně ujetý kilometr jízdy (dále jen „Cena za kilometr“). Cena za kilometr jízdy je uvedená v ceníku. Cena za kilometr je účtována podle elektronického systému ve Vozidle.

4.5 Náklady na pohonné hmoty Uživatel neplatí. Tankování pohonných hmot je prováděno Uživatelem pomocí CCS karty, kterou je vybaveno každé Vozidlo.

4.6 Celková cena za každé jednotlivé užívání (dílčí nájem) Vozidla, tj. Cena za dobu užívání a Cena za kilometr je vyúčtována Uživateli Poskytovatelem zpravidla nejpozději v pondělí následujícího kalendářního týdne. Přehled vyúčtování včetně faktury Poskytovatel zašle Uživateli na e-mail uvedený v uživatelském účtu. Faktura je splatná do 5 (pěti) dnů od zaslání vyúčtování a faktury na e-mail Uživatele. Přehled vyúčtování celkové ceny je též Uživateli dostupný při přihlášení do uživatelského účtu. V případě prodlení s úhradou faktury je Uživatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za každý den prodlení.

V.
Povinnosti Uživatele před jízdou

5.1 Uživatel vyhledá Vozidlo podle emailové zprávy, která bude doručena Uživateli dle čl. 3.12 těchto Podmínek. V případě problemů s vyhledáním Vozidla může Uživatel kontaktovat Poskytovatele přes asistenční linku číslo: +420 735 506 111. Pokud Uživatel vůbec nenalezne Vozidlo, je povinen kontaktovat asistenční linku.

5.2 Po vyhledání Vozidla Uživatel zkontroluje registrační značku Vozidla za účelem ověření, zda se jedná o skutečně rezervované Vozidlo. Uživatel je povinen před otevřením Vozidla zevně prohlédnout Vozidlo za účelem zjištění případného poškození Vozidla. Veškeré případné škody je Uživatel povinen před začátkem jízdy zdokumentovat (vyfotografovat). V případě, že není Vozidlo způsobilé pro poškození k provozu, nesmí Uživatel Vozidlo k jízdě použít a škody je povinen nahlásit Poskytovateli přes asistenční linku. V případě pochybnosti o technické způsobilosti k provozu Vozidla může Uživatel kontaktovat Poskytovatele přes asisteční linku. Pokud Uživatel poruší povinnost zkontrolovat před začátkem jízdy Vozidlo a nenahlásí případné škody, může být odpovědný za škody na Vozidle.

5.3 Odesláním SMS zprávy ve tvaru “ START REZ číslo rezervace” (např: START REZ 99999) na tel. číslo asistenční linky +420 735 506 111 se Vozidlo automaticky odemkne a je připraveno k jízdě. SMS zprávu může uživatel odeslat nejdříve 5 minut před počátkem doby nájmu. Do té doby není Vozidlo Uživateli zpřístupněno.

5.4 Klíčky od Vozidla se nachází ve schránce uvnitř Vozidla. Doba užívání Vozidla začíná časem rezervace zadané Uživatelem v rezervačním systému.

5.5 Ve schránce Vozidla se nachází CCS karta, pomocí které Uživatel tankuje pohonné hmoty na náklady Poskytovatele. Uživatel je povinen kontrolovat a udržovat objem pohonných hmot tak, aby při vrácení Vozidla do určené lokality dosahovala hladina pohonných hmot alespoň čtvrtinu nádrže Vozidla. Tankování pohonných hmot pomocí CCS karty je možné s pomocí PIN kódu k CCS kartě, který je Uživateli zobrazen v rezervačním emailu a v SMS zprávě. Uživatel může tankovat do Vozidla pouze palivo dle pokynů od výrobce Vozidla, které se nachází ve Vozidle. V případě pochybností o druhu paliva je Uživatel povinen kontaktovat Poskytovatele na asistenční linku číslo: +420 735 506 111. V případě nesprávného natankování paliva je Uživatel odpovědný za škodu způsobenou tím Poskytovateli.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že všechny vozy Poskytovatele mají zážehový motor (benzínový) a je možné tankovat pouze standardní Natural 95 (E5). V případě, že na čerpací stanici není dostupný standardní Natural 95 (E5) a Uživatel je nucen natankovat jiný druh Naturalu 95 (E5), má Uživatel povinnost toto oznámit na asistenční linku Poskytovatele. V opačném případě je Uživatel povinen zaplatit pokutu 300,- Kč a doplatit rozdíl mezi cenou natankovaného paliva a cenou standardního Naturalu 95 (E5) v době nákupu pohonných hmot. Nestandardním Naturalem 95 (E5) je rozuměno jakékoliv palivo s přídomkem Plus, Extra, Premium, Maxxmotion apod.

5.7. V případě natankování paliva při stavu hladiny pohonných hmot nižším, než je čtvrtina nádrže, má Uživatel nárok na jednorázovou odměnu ve formě půl hodiny (30 minut) zdarma z času rezervované doby nájmu.

5.8. Ve schránce Vozidla se nachází dále manuál Poskytovatele k užívání Vozidla a elektronických systémů systému sdílení vozidel hoplaCar. Uživatel je povinen se řídit pokyny, které se nacházejí v manuálu. V přihrádce Vozidla se taktéž nacházejí pokyny výrobce k provozování Vozidla. V případě škody způsobené nedodržením pokynů od výrobce se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli vzniklou škodu.

5.9 Ve schránce Vozidla se taktéž nachází technický průkaz, druhá část dálniční známky, doklad o pojištění Vozidla a další doklady nutné k provozování Vozidla. Vozidlo je vybaveno též povinnou výbavou.

VI.
Povinnosti Uživatele při užívání Vozidla

6.1 Uživatel je povinen při užívání Vozidla dodržovat tyto povinnosti:

a) Uživatel je povinen zachovávat pravidla silničního provozu a dodržovat jiné povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), popř. obecně závazné právní předpisy měst a obcí týkající se parkování vozidel. Uživatel je odpovědný za veškeré dopravní přestupky dle zákona o silničním provozu nebo jiných obecně závazných předpisů. V případě, že bude vůči Poskytovateli jako provozovateli Vozidla uplatněna pokuta pro porušení povinnosti způsobené Uživatelem, je povinen tuto pokutu uhradit vždy Uživatel a zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek za vyřízení pokuty ve výši 300 Kč.

b) Uživatel je povinen předcházet škodám na Vozidle a je povinen dodržovat pokyny výrobce k provozování Vozidla.

c) V případě dočasného parkování při opuštění Vozidla Uživatel zamyká Vozidlo výhradně klíčky od Vozidla (nikoliv pomocí SMS zprávy). Uživatel je povinen při každém parkování či dočasném opuštění Vozidla zabezpečit Vozidlo proti krádeži, nebo poškození.

d) Uživatel je povinen udržovat Vozidlo čisté a uklizené a uchovávat veškeré doklady na určeném místě v přihrádce Vozidla. Uživatel nesmí ve Vozidle kouřit (nebo umožnit spolucestujícímu kouřit) nebo ve Vozidle manipulovat s ohněm či jinými nebezpečnými látkami. V případě znečištění Vozidla je Uživatel povinen Vozidlo před jeho vrácením vyčistit na své náklady. V případě, že Uživatel vrátí Vozidlo znečištěné, je povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyčištění Vozidla ve výši 300 Kč. Nárok Poskytovatele na náhradu škody přesahující náklady na odstranění znečištění nebo poškození interiéru Vozidla tím není dotčena.

e) Uživatel je povinen přiměřeně pečovat o Vozidlo, zvláště při dlouhých cestách je povinen kontrolovat stav tlaku v pneumatikách, stav kapalin a kontrolovat výstražné systémy Vozidla. V případě nezpůsobilého technického stavu Vozidla je Uživatel povinen přerušit jízdu, Vozidlo odstavit a nahlásit technickou závadu Vozidla Poskytovateli přes asistenční linku číslo: +420 735 506 111 a dále se řídit instrukcemi Poskytovatele, jinak je odpovědný Poskytovateli za vzniklou škodu.

f) Uživatel je povinen užívat Vozidlo osobně, nesmí Vozidlo půjčovat či dávat do nájmu či podnájmu nebo jiného bezplatného užívání třetí osobě nebo umožnit jiné osobě řízení Vozidla. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

g) Uživatel je povinen užívat CCS kartu výhradně k nákupům pohonných hmot do Vozidla a nesmí CCS kartu předat či poskytnout jakékoliv třetí osobě nebo použít CCS kartu k tankování pohonných hmot do jiného automobilu. Uživatel bere na vědomí, že zneužití CCS karty pro tankování do automobilu třetí osoby je Poskytovatelem zjistitelné dle elektronického systému ve Vozidle. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč a nahradit Poskytovateli vedle smluvní pokuty veškerou vzniklou škodu. Případnou ztrátu CCS karty je povinen
bezodkladně Poskytovateli nahlásit. V případě ztráty či poškození CCS karty je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek ve výši 500,- Kč za vydání karty nové.

h) Uživatel nesmí jakkoliv zkoumat či zasahovat do elektronického systému Vozidla (sledovací jednotky či jiného technického zařízení umožňujícího provozování systému sdílení vozidel). Uživatel též není oprávněn na Vozidle provádět jakékoliv změny nebo úpravy. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Případný nárok Poskytovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

i) Uživatel je oprávněn používat Vozidlo výhradně k cestám po veřejných zpevněných komunikacích, nesmí Vozidlo používat k soutěžím, závodům nebo podobným akcím či užívat Vozidlo ke komerčním účelům nebo k přepravě nikoliv běžných nákladů či předmětů, které mohou znečistit nebo poškodit Vozidlo.

j) Uživatel není oprávněn a nesmí používat Vozidlo k cestám mimo území České republiky. V případě jízdy mimo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den jízdy mimo území České republiky. Nárok Poskytovatele na náhradu škody zaplacením této smluvní pokuty není dotčen.

k) Uživatel nesmí přepravovat ve Vozidle zvířata, pokud nejsou přepravována v uzavřených klecích a/nebo pokud hrozí znečištění Vozidla.

l) Uživatel nesmí řídit Vozidlo po požití alkoholu, pod vlivem omamných či psychotropních látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a způsobilost řídit Vozidlo.

m) Uživatel je povinen kdykoliv umožnit Poskytovateli přístup do Vozidla během užívání za účelem případné kontroly Vozidla a toho, zda je Vozidlo užíváno Uživatelem řádným způsobem. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli součinnost k přístupu do Vozidla, je Poskytovatel oprávněn
v naléhavých případech Vozidlo si zpřístupnit za účelem kontroly bez součinnosti a vědomí Uživatele, zejména v případě předcházení škodám nebo v případě hrozící škody, nesprávného zaparkování či při technické závadě či poškození Vozidla.

n) V případě jakéhokoliv servisního zásahu (výjezdu) Poskytovatele k Vozidlu z důvodu nesprávného použití technického systému Vozidla nebo jiného neodborného užívání Vozidla je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za servisní výjezd Poskytovatele ve výši 15 Kč za kilometr ze sídla Poskytovatele do místa umístění Vozidla a zpět do sídla Poskytovatele.

VII.
Povinnosti Uživatele při vrácení Vozidla

7.1 Uživatel je povinen přizpůsobit jízdu a počínat si tak, aby mohl vrátit (zaparkovat) Vozidlo na určené místo včas na konci doby nájmu.

7.2 Uživatel je povinen zaparkovat Vozidlo do lokality, vymezené městem, popř. částí města, oblastí nebo ulicí. Takto určená lokalita je vymezena pro každé Vozidlo. V případě, že není možné z objektivních důvodů zaparkovat Vozidlo v určené lokalitě, je Uživatel povinen zaparkovat Vozidlo co nejblíže a je povinen o tom bezodkladně informovat Poskytovatele přes asistenční linku a sdělit Poskytovateli důvody zaparkování mimo určenou lokalitu.

7.3 Uživatel je povinen před uzamknutím Vozidla zkontrolovat stav Vozidla a případné technické závady nebo škody je povinen zdokumentovat a nahlásit Poskytovateli prostřednictvím asistenční linky na telefonním čísle: +420 735 506 111.

7.4 Uživatel při ukončení doby nájmu uzamkne vozidlo odesláním SMS zprávy ve tvaru “KONEC REZ číslo rezervace” (např.”KONEC REZ 99999”) na tel.číslo asistenční linky +420 735 506 111. Při ukončení doby nájmu se Vozidlo neuzamyká klíčky od Vozidla. Klíčky od Vozidla a doklady musí Uživatel vrátit zpět do přihrádky Vozidla. Odesláním SMS zprávy současně Uživatel projevuje vůli již Vozidlo dále neužívat a tento okamžik se považuje
za dobu vrácení Vozidla.

7.5 Uživatel je povinen veškeré své věci při ukončení nájmu vyjmout z Vozidla a není oprávněn si své věci ve Vozidle ponechávat. V případě ztráty či zničení věcí Uživatele ponechaných ve Vozidle nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu za ztrátu či zničení věcí Uživatele.

7.6 V případě, že Uživatel vrátí Vozidlo do určené lokality opožděně do jedné hodiny po konci doby nájmu, tj.
v případě, že rozdíl mezi koncem doby nájmu a časem vrácení Vozidla bude menší než 60 minut, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300 Kč. Po dobu opožděného vrácení Vozidla je Uživateli i nadále účtována cena za dobu užívání, a to až do doby času vrácení Vozidla, tj. do doby než odešle SMS zprávu o konci rezervace.

7.7 V případě, že Uživatel vrátí Vozidlo do určené lokality opožděně o více než jednu hodinu po konci doby nájmu, tj. v případě, že rozdíl mezi koncem doby nájmu a časem vrácení Vozidla bude větší než 60 minut, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Po dobu opožděného vrácení Vozidla je Uživateli i nadále účtována cena za dobu užívání, a to až do doby času vrácení Vozidla, tj. do doby než odešle SMS zprávu o konci rezervace.

7.8 V případě, že Uživatel nevrátí Vozidlo do určené lokality ani následující den počínající po dni, ve kterém skončila doba nájmu, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.300 Kč za každý den, ve kterém došlo k prodlení s vrácením Vozidla. Po dobu opožděného vrácení Vozidla je Uživateli i nadále účtována cena za dobu užívání, a to až do doby času vrácení Vozidla, tj.do doby než odešle SMS zprávu o konci rezervace.

7.9 V případě opožděného vrácení Vozidla po delší dobu bez řádné omluvy či zdůvodnění, je Poskytovatel oprávněn si zjednat přístup do Vozidla a Vozidlo Uživateli odebrat.

7.10 V odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn smluvní pokutu uvedenou v čl. 6.6, 6.7 a 6.8 těchto Podmínek za pozdní vrácení Vozidla zcela nebo částečně prominout. Smluvní pokuta dle čl. 6.6, 6.7 a 6.8 těchto Podmínek bude Uživateli účtována zejména v případech opakovaného opoždění s vrácením Vozidla nebo
v případech, kdy se pozdní vrácení Vozidla bude dotýkat ostatních uživatelů systému sdílení vozidel hoplaCar nebo pozdním vrácením Vozidla vznikne Poskytovateli jiná škoda.

7.11 V případě, že Uživatel odstaví Vozidlo neodůvodněně mimo určenou lokalitu a nebude postupovat dle čl. 6.2 těchto Podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.300 Kč a současně poplatek za přeparkování Vozidla do určené lokality ve výši 15 Kč za každý kilometr od místa odstavení Vozidla do určené lokality.

7.12 V případě odtažení Vozidla z důvodu nesprávného parkování či jiného porušení pravidel silničního provozu nebo při nehodě zaviněné Uživatelem je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu 3.000 Kč a poplatek za následné přeparkování Vozidla do určeného místa ve výši 15 Kč za každý kilometr od místa odstavení Vozidla do určené lokality nebo do servisního místa. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu.

7.13 Uživatel je povinen vrátit Vozidlo do určené lokality čisté a uklizené a ponechat ve Vozidle klíčky
od Vozidla, CCS kartu a ostatní doklady vztahující se k Vozidlu. Uživatel je povinen zaparkovat Vozidlo pouze
na právními předpisy dovoleném místě. Pokud se stanoviště Vozidla nachází v oblasti zóny placeného stání např. (modré zóny), je Uživatel povinen zaparkovat výhradně v zóně placeného stání např. (modré zóně). V případě parkování v zóně placeného stání je Uživatel povinen zkontrolovat přítomnost parkovací karty prokazující právo
na stání v zóně placeného stání nebo je povinen zaparkovat vozidlo v místě neplaceného stání. V případě ztráty, odcizení či poškození dokladů k Vozidle je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý ztracený či poškozený doklad. V případě ztráty, odcizení či poškození klíčků od Vozidla je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

7.14 V případě, že se v místě parkování vyskytuje přechodný budoucí zákaz zastavení, je Uživatel povinen zaparkovat vozidlo v místě, kde takový zákaz není. V opačném případě Uživatel přebírá zodpovědnost za náklady spojené s tímto budoucím nesprávným parkováním.

VIII.
Škody na Vozidle, dopravní nehody

8.1 Poskytovatel zajišťuje pojistné krytí Vozidla v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (tzv. povinné ručení). Doklad o pojištění je součástí výbavy Vozidla.

8.2 Poskytovatel dále zajišťuje pojištění Vozidla za škodu v rámci havarijního pojištění a pojištění pro případ odcizení Vozidla až do výše spoluúčasti na škodě, a to ve výši 5.000 Kč nebo 5 % ze vzniklé škody dle podmínek pojišťovny Poskytovatele.

8.3 Uživatel je povinen Poskytovateli zaplatit Uživatelem způsobenou škodu na Vozidle, a to až do výše spoluúčasti Poskytovatele na pojistném plnění, pokud pojišťovna toto pojistné plnění poskytne. Výše odpovědnosti Uživatele není omezena v případech, kdy pojišťovna odmítne pojistné plnění v důsledku zavinění Uživatele, zejména v případě porušení těchto Podmínek a/nebo pokud se na škodu pojištění nevztahuje. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o předložení pojistných podmínek Vozidla nebo požádat
o informaci o pojištění.

8.4 V případě jakéhokoliv poškození Vozidla je Uživatel povinen tuto škodu nahlásit Poskytovateli přes asistenční linku na tel. čísle: +420 735 506 111 a postupovat dle pokynů Poskytovatele. Uživatel je povinen poskytovat Poskytovateli a jeho pojišťovně veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním, jinak je odpovědný za škodu, která Poskytovateli v důsledku porušení této povinnosti Uživatele Poskytovateli vznikne. Uživatel je dále povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyřízení jím zaviněné pojistné události ve výši 500 Kč.

8.5 V případě dopravní nehody bez ohledu na skutečnost, zda Uživatel nehodu zavinil či nikoliv, je Uživatel povinen okamžitě informovat o dopravní nehodě Poskytovatele na asistenční linku a řídit se pokyny Poskytovatele. Uživatel je současně při dopravní nehodě povinen postupovat v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), tj. i v případě, kdy nevznikne dle zákona o silničním provozu povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR sepsat společný záznam o dopravní nehodě s jiným účastníkem nehody a neprodleně jej předat Poskytovateli. Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků a další náležitosti vyžadované zákonem. V případech, kdy má Uživatel dle zákona o silničním provozu povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR, tj. zejména dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 150 000 Kč, k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace či ke hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, je Uživatel povinen neprodleně dopravní nehodu nahlásit Policii ČR.

8.6 V případě dopravní nehody nebo škodné události zaviněné Uživatelem, pokud je Vozidlo nezpůsobilé další jízdy, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za odtažení Vozidla ve výši 20 Kč za jeden kilometr od místa odstavení Vozidla (místa nehody) do servisního místa Poskytovatele (tam i zpět).

IX.
Společná ustanovení o náhradě škody, poplatcích a smluvních pokutách, následky porušení Podmínek

9.1 Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli škodu způsobenou Poskytovateli porušením Rámcové smlouvy, těchto Podmínek, popř. dalších navazujících dokumentů, a to až do výše celé škody.

9.2 Pokud vznikne Poskytovateli vůči Uživateli nárok na smluvní pokutu sjednanou v těchto Podmínkách a/nebo v Rámcové smlouvě, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. Uživatel je povinen zaplatit smluvní pokutu sjednanou v Rámcové smlouvě nebo v Podmínkách, i když porušení povinnosti uvedené v Rámcové smlouvě anebo v Podmínkách nezavinil.

9.3 Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech smluvní pokutu po Uživateli nepožadovat nebo ji požadovat ve snížené výši s přihlédnutím ke všem okolnostem, výši vzniklé škody a charakteru porušené povinnosti, za niž je smluvní pokuta stanovena. Uživateli však nárok na snížení smluvní pokuty nevzniká.

9.4 Není-li v Rámcové smlouvě nebo v těchto Podmínkách výslovně stanovena splatnost smluvní pokuty, poplatku nebo jiné platby dle ceníku, je smluvní pokuta, poplatek nebo jiná platba dle ceníku splatná na výzvu Poskytovatele doručenou do emailové schránky Uživatele ve lhůtě v této výzvě uvedené.

9.5 V souladu s Rámcovou smlouvou je podstatné porušení těchto Podmínek důvodem k výpovědi z Rámcové smlouvy. Okamžikem účinnosti výpovědi z Rámcové smlouvy zaniká Uživateli právo užívat systém sdílení vozidel hoplaCar, resp. možnost využívat krátkodobého pronájmu Vozidla způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě a těchto Podmínkách. Výpověď je účinná doručením výpovědi Uživateli, přičemž postačuje doručení výpovědi do emailové schránky Uživatele.

X.
Povinnosti Poskytovatele

10.1 Poskytovatel je povinen provádět veškerou pravidelnou údržbu Vozidel, servisní prohlídky, zajištění technických kontrol a opravy Vozidel poskytovaných Poskytovatelem do systému sdílení vozidel hoplaCar na své náklady, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak (oprava škod způsobených Uživatelem).

10.2 Poskytovatel nese veškeré náklady na pojištění Vozidel (placení pojistného) poskytovaných Poskytovatelem do systému sdílení vozidel hoplaCar.

XI.
Ustanovení závěrečná

11.1 Rámcová smlouva a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 odst. 2 a
§ 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ustanovení Rámcové smlouvy nebo Podmínek odchylná od zákona mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.2 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky. Každá změna Podmínek bude Uživateli oznámena prostřednictvím emailu a prostřednictvím uživatelského účtu, a to nejméně ve lhůtě jednoho měsíce před nabytím účinnosti změn. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou Podmínek má Uživatel právo Rámcovou smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, s tím, že výpověď Uživatele musí být podána nejpozději ve lhůtě do dne nabytí účinnosti změn (tj. ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení změn Podmínek). Po dobu běhu výpovědní lhůty se právní vztah řídí Podmínkami ve znění před jejich změnou. Nepodá-li Uživatel písemnou výpověď z důvodu změny Podmínek do dne nabytí účinnosti změn, platí, že Uživatel se změnou Podmínek vyslovil souhlas.

11.3 Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při pronájmu Vozidla se řídí vždy Podmínkami pronájmu platnými v době učiněné rezervace Vozidla a ceníkem platným v době učiněné rezervace Vozidla.

11.4 Uživatel není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky vůči Poskytovateli ani pohledávku nabytou za Poskytovatelem od třetí osoby.

11.5 Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv
o poskytování služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

11.6 Níže uvedeným podpisem (nebo souhlasem s Podmínkami při uzavření Rámcové smlouvy prostředky komunikace na dálku) Uživatel potvrzuje, že se s těmito Podmínkami, pokud se nejdná o pozdější změnu těchto Podmínek učiněných v souladu s čl. 10.2 těchto Podmínek a kterou akceptoval způsobem tam uvedeným, seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.